Organisatie

ORGANISATIE

  

De Stichting “Natuur en Jeugd/Jeugdnatuurwacht Nederland” werd bij notariële akte van 25 februari 1947 door de heer Voorhoeve opgericht.

STEENUILVolgens haar statuten, die in de loop der jaren enige malen werden gewijzigd, heeft de Stichting thans ten doel het bevorderen van de kennis van en de liefde voor de natuur bij de schooljeugd, in het bijzonder die van de hogere klassen van het basisonderwijs.

 

De Stichting streeft haar doelstelling na ondermeer door het instellen en instandhouden te bevorderen van zogenaamde Jeugdnatuurwachten,

waarin de jeugd de gelegenheid geboden wordt actief te ijveren voor de bescherming en het behoud van de natuur en het milieu.winterkoning

 

Wat DOET de Jeugdnatuurwacht?

 

De Jeugdnatuurwachter bevordert de kennis van en de interesse voor natuur en milieu.

Voor WIE is de Jeugdnatuurwacht?

Kinderen van de hoogste groepen van de basisschool kunnen lid worden van de Jeugdnatuurwacht.

Witte-Kwikstaart

 

Waarom voor kinderen van de hoogste groepen van de basisschool?

 

Deze grens is gelegd omdat de kinderen enigszins zelfstandig moeten

Koolmeeskunnen werken onder begeleiding van de vrijwilligers.

In veel afdelingen kunnen de kinderen ook na de basisschool lid blijven, soms kunnen zij deel gaan uitmaken van het afdelingsbestuur.

 

HOE wil de Jeugdnatuurwacht haar doelstelling bereiken?

 

De afdelingen, die in een aantal plaatsen in Nederland bestaan, organiseren binnen- en buitenactiviteiten.

De doelstellingen van de Jeugdnatuurwacht staan omschreven in de statuten van de stichting die op aanvraag verkrijgbaar zijn.

 

Hoe is de Jeugdnatuurwacht Nederland georganiseerd?

 

Er is een Landelijke Stichting met een actief bestuur. De LS is een overkoepelend orgaan; het ondersteunt de afdelingen en onderhoudt de kontakten met de afdelingsbesturen.

Bovendien wordt door het bestuur de uitgave verzorgd door het 4 keer per jaar verschijnende blad:  “De Jeugdnatuurwachter”.

Roodborst

De afdelingen bepalen zelf hun beleid: ze hebben een eigen bestuur en organiseren activiteiten voor de kinderen.

De activiteiten kunnen per afdeling verschillen en zijn afhankelijk van de mogelijkheden die elke afdeling heeft.

De afdelingen organiseren installaties voor nieuwe jeugdnatuurwachters en treden met de kinderen naar buiten.

Veel afdelingen hebben een eigen afdelingsblad dat naast “De Jeugdnatuurwachter” verstrekt wordt.

De honderden vrijwilligers in de afdelingen door het gehele land kunnen niet zonder sponsoring en financiële steun van gemeente en bedrijven.

Deze ondersteuning is noodzakelijk om de activiteiten, zoals excursies en voorlichtingsbijeenkomsten, te organiseren.